What parts did Ryan O’Neal and Mia Farrow play on “Peyton Place” (ABC, 1964-69)?

Ryan O’Neal was Rodney Harrington; Mia Farrow was Allison Mackenzie on “Peyton Place” (ABC, 1964-69).